Wat we doen

Beleidsplan Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg 2017-2020

Het is een grote opgave om een landgoed te onderhouden en voor bezoekers aantrekkelijk te houden. In 2013 is daarom de Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg opgericht.

Doelstelling (uit statuten)

De stichting heeft als doel: het bevorderen van de duurzame instandhouding van het landgoed Prattenburg als historische buitenplaats, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

 1. het werven van vrienden;
 2. het verzamelen van fondsen ten behoeve van de instandhouding van het Landgoed Prattenburg;
 3. het organiseren van voordrachten, themadagen, rondleidingen, wandelingen en/of andere evenementen;
 4. het geven van voorlichting en het verzorgen van publicaties;
 5. het verstrekken van advies.

Vrienden

Het aantal vrienden bedraagt momenteel ca. 140. De Stichting Vrienden van het landgoed Prattenburg ervaart een lichte groei in het  aantal vrienden.

Het vriend-zijn van Landgoed Prattenburg heeft een aantal voordelen, waaronder:

 • Het ontvangen van (exclusieve) uitnodigingen voor activiteiten die plaatsvinden op en rond het Landgoed
 • Uitnodigingen voor presentaties of lezingen in het Koetshuis
 • Het ontvangen van de digitale nieuwsbrief van de Stichting Vrienden

De vrienden doneren jaarlijks een bedrag van € 25 of meer aan de stichting.

De bestemming van de jaarlijkse donatie en andere inkomsten wordt bepaald door het stichtingsbestuur van de Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg. De donaties zijn niet bedoeld als een bijdrage in de exploitatie van de buitenplaats, maar worden aangewend om de instandhouding van het landgoed en beleefbaarheid voor externe bezoekers te vergroten.

Registratie

Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg staat bij de Belastingdienst geregistreerd als algemeen nut beogende instellingen (ANBI) onder RSIN nummer 852853920.

Activiteiten

De stichting organiseert een aantal activiteiten met een terugkerend karakter, te weten:

 • Prattenburg Run
 • Prattenburglezing
 • Nieuwjaarsreceptie vrijwilligers

Voor het organiseren van de Prattenburg Run wordt intensief samengewerkt met VAV, Loopgroep Veenendaal en Recreatielopers Veenendaal.

Daarnaast organiseren we  activiteiten op basis van aanvraag en beschikbaarheid of in de vorm van projecten, te weten

 • Boomfeestdag
 • Nederland Schoondag/ NL Doet
 • Bezoek Leerlingen Basis Onderwijs
 • Lanenproject (adopteer uw eigen boom)

Met deze donaties en activiteiten zijn de middelen samengebracht waarmee de stichting de aantrekkelijkheid en bekendheid van het landgoed heeft kunnen verbeteren, te.weten.:

 • Minder Validen Pad
 • Educatief Pad
 • Trimparcours (5 toestellen)
 • Bijdrage in het Lanenproject
 • Verbeteren toegang Prattenburg via de Koesteeg

Geplande activiteiten 2019-2020

Voor komend jaar 2019 (en verder) staan de volgende mogelijke bijdragen/bestedingen op de planning:

 • Uitbreiding van het trimparcours (+3 toestellen)
 • Vernieuwing van delen van het beleefpad (kinderactiviteit)
 • Nestkasten voor mezen, ter bestrijding van de processierups
 • Plaatsen van Insectenhotels
 • Aanleg van een klimaatslimbos (realisatie ~2020)

Het beleid van het bestuur zal voor de komende jaren gericht zijn op het vergroten van het aantal vrienden. Daarvoor wenst de stichting haar organisatie en communicatie de komende jaren verder te professionaliseren. Daarom zullen er in de periode 2019-2020 de volgende slagen binnen de stichting worden opgepakt en uitgevoerd:

 • Vernieuwen van het beleidsplan (2020-2025) en de financiële doorvertaling hiervan
 • Vernieuwen van de website (Landgoed & Stichting Vrienden)
 • Verkrijgen van het CBF keurmerk

Communicatie

Communicatie vanuit de stichting vindt voornamelijk plaats via alom bekende kanalen

 • Nieuwsbrief, exclusief voor donateurs
 • Website
 • Lokale en regionale kranten
 • Diverse flyers en brochures
 • Social Media (Facebook, Twitter en Instagram)

Beheer financiën

Het beheer van de financiën is binnen het stichtingsbestuur gedelegeerd aan de penningmeester. Deze stelt – conform de statuten – een financieel overzicht op. Dit overzicht wordt voorgedragen in de bestuursvergadering, welke een verslag van haar bevindingen opstelt waarmee het financieel overzicht wordt vastgesteld bij bestuursbesluit en afgetekend. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Alle inkomsten worden, na aftrek van organisatiekosten (website, communicatie, etc), door het stichtingsbestuur besteed aan projecten op of om het Landgoed.

Indien legaten worden ontvangen zullen deze, afhankelijk van de wensen van de overledene, ook ten goede komen aan dergelijke projecten.

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 3 lid 5 van de statuten voor

de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen beloning.

De Stichting Vrienden van Landgoed Prattenburg heeft geen bezittingen in de vorm van onroerende goederen in beheer.